Technická infrastruktura - STRUČNÁ SPECIFIKACE PROJEKTU

18.7.2016

Projekt č. 1: Výstavba a přístavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě

-  Stav: Zastupitelstvo obce svým usnesením v roce 2015 schválilo vypracovaní předběžné kalkulace na realizaci vodovodního přivaděče a rozvodu pitné vody. Technicky je věc řešitelná, ale investiční náklad na vodovodní přivaděč je cca 6,5 mil. Kč a na rozvod pitné vody cca 16 mil. Kč. Celková částky by tedy činila 22 mil. Kč. Tento projekt je třeba řešit s investorem. Zastupitelstvo obce na svém zasedání v roce 2016 rozhodlo, že se v průběhu roku 2016 nebude tímto projektem zabývat a bude monitorovat možnosti financování z jiných zdrojů. Podrobnosti viz příloha (Projekt č.1).

-      Projekt je pozastaven.

-    Cenová nabídka vodovodního přivaděče a obecního vodovodu:

  • Nabídka dle projektové dokumentace na vodovodní přivaděč a obecní vodovod - 922 020,- Kč
  • Nabídka dle projektové dokumentace na vodovodní přivaděč - 374 374,- Kč
  • Nabídka dle projektové dokumentace na obecní vodovod - 686 191,- Kč

Projekt č. 2: Výstavba kanalizace za předpokladu napojení na existující ČOV v aglomeraci (Hlinsko)

-     Stav:  Zastupitelstvo obce schválilo v roce 2013 vypracování studie decentrálního čištění odpadních vod s telemetrickým řízení ENCELADUS od firmy SATTURN HOLEŠOV v obci Všeradov. Bližší informace najdete na odkazu http://www.enceladus.cz/cz/index.php. Tato studie měla být podkladem pro zpracování projektové dokumentace s nákladem cca 600.000,- Kč při použití dotace z prostředků Pardubického kraje. Obec Všeradov byla jako jedna z 12-ti vybrána do tohoto pilotního projektu. Vzhledem ke skutečnosti, že decentrální čištění odpadních vod se nepodařilo přijmout do Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje, nebylo možno v roce 2014 čerpat finanční podporu na pořízení projektové dokumentace. Zastupitelstvo obce tak v Programu rozvoje obce Všeradov schválilo novou koncepci čištění odpadních vod v obci a to napojením na ČOV Hlinsko. V současné době zastupitelstvo obce Všeradov vychází z platného PRVK viz příloha (Výstavba kanalizace) a z dopisu Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 5.6.2014 viz. příloha (Vodovod - Všeradov, Vodovod - Jasné Pole).

Projekt č. 3: Veřejné osvětlení Jasné Pole

-  Stav: Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtový náklad na realizaci veřejného osvětlení v místní části Jasné Pole do rozpočtu obce 2016. Jedná se o opravu původního veřejného osvětlení na hrázi rybníka Januš a umístění nového veřejného osvětlení na Jasném Poli. Současně by měl být zřízen nový koncový bod  veřejného osvětlení v místní části Milesimov.  Primárním cílem je zvýšení bezpečnosti v dané lokalitě. Celková investice nepřesáhne částku 130.000,- Kč.

-      Projekt je ve fázi dokončení.

Přilohy