Povinně poskytované údaje

1. Oficiální název:

·       Obecní úřad Všeradov

2. Důvod a způsob založení:

·       Obec Všeradov (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a §2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je  právnickou osobou ve smyslu zákona č. 89/2012 občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

3. Organizační struktura:

·       Zastupitelstvo

·       Starosta

·       Místostarosta

4. Kontaktní spojení:

·       OBECNÍ ÚŘAD -  pevná linka: +420 468 000 248

·       STAROSTA 

§   JUDr. Luboš Mikeška

§   + 420 602 303 772

§  e-mail: starosta@vseradov.cz

·       MÍSTOSTAROSTA 

§  Josef Těšínský

§  + 420 606 551 713

§  e-mail: mistostarosta@vseradov.cz

 ·       ADMINISTRATIVA  ( poplatky, evidence obyvatelstva, Czech POINT)

§  Miluše Tlapáková

§  + 420 725 337 834

§  e-mail: posta@vseradov.cz (centrální pro veškerá podání)

·       DATOVÁ SCHRÁNKA

§   ID schránky: rpgtb53b

·       ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ

§  Všeradov č.p.39

§  53901 Hlinsko

5. Bankovní spojení:

·       Hlavní BÚ č. 8555/2010 vedený u FIO banka a.s.

BÚ pro hospodářskou činnost č. 7333/2010 vedený u FIO banka a.s.

BÚ  č. 94-11517531/0710 vedený u ČNB

6. IČO: 00271209

7. DIČ: CZ 00271209

8. Dokumenty:

·       Seznam hlavních dokumentů:

o   projekty a záměry

o   územní plán

o   usnesení zastupitelstva obce

o   úřední deska

o   rozpočet

(Dokumenty jsou k nahlédnutí na obecním úřadě)

9. Žádosti o informace:

·       Informace obecního úřadu můžete získat následujícím způsobem:

o   prostřednictvím úřední desky a elektronické úřední desky

o   na obecním úřadě

o   prostřednictvím internetových stránek www.vseradov.cz

o   prostřednictvím e-mail: podatelna@vseradov.cz

o   korespondenčně

Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Informace poskytují starosta a místostarosta (dále jen "oprávněné osoby"). Oprávněné osoby poskytují informace ústní, písemné a umožňují nahlížení do požadovaných spisů, týkajících se jejich kompetencí.

Informace jsou ústní, umožnění nahlédnutí do spisů, písemné.

V podatelně úřadu je možno získat tiskopis " Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů". Tuto žádost o poskytnutí informace zasílejte písemně na adresu:

OÚ Všeradov

Všeradov 39

539 01 Hlinsko

nebo prostřednictvím elektronické adresy podatelna@vseradov.cz jako přílohu k e-mailu, nebo prostřednictvím datové zprávy formou přílohy. Centrální evidenci těchto žádostí provádí starosta obce.

Lhůty pro poskytnutí informace:

písemné informace se vyřizují do 15 ddnů od podání žádosti. V případě vyhledání a sběru oddělených a odlišných informací, na základě konzultace s jinými povinnými subjekty může být termín prodloužen o 10 dnů.

Odvolání:

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů od doručení odvolání a to prostřednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal.Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, lze podat rozklad, rozhodnutí je přezkoumatelné soudem. 

10. Příjem žádostí a dalších podání:

·       Žádosti, stížnosti nebo návrhy a podněty je možné podat následujícími způsoby:

§  na podatelně OÚ Všeradov (Všeradov 39)

§  prostřednictvím e-mail: podatelna@vseradov.cz

o   Podání prostřednictvím podatelny a prostřednictvím e-mailu lze podat na vhodném nosiči dat, musí být použity běžné formáty datových zpráv a příloha (např. doc, xls, rtf, pdf, txt, html, jpg, gif, tif).

o   Lze též po získání kvalifikovaných certifikátů od akreditované certifikační autority zaslat dokument s elektronickým podpisem.

o   Podmínkou pro zpracování podání je to, že data popř. nosiče nesmí být poškozené, podaná data nesmí obsahovat viry.

o   Doplňující informace obsahuje vyhláška č. 366/2001 Sb., zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, nařízení vlády č. 304/2001 Sb.

11. Opravné prostředky:

·       Podmínky a pravidla pro podání opravných prostředků proti rozhodnutí povinných subjektů jsou následující:

·       Opravné prostředky proti rozhodnutí, která jsou vydány Obecním úřadem Všeradov.

·       Opravné prostředky se podávají prostřednictvím obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení napadeného rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatření obecního úřadu, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu a působnosti projedná zastupitelstvo, starosta nebo místostarosta.

·       Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce.

·       Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce nebo komise učiněné ve správním řízení, se podávají prostřednictvím podatelny Obecního úřadu Všeradov, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

·       Soudní přezkoumání.

·       Došlo-li rozhodnutím obecního úřadu a orgánů obce ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat za podmínek § 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění, žalobu k příslušnému obecnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR ústavní stížnost k ústavnímu soudu.

12. Formuláře a tiskopisy:

·       Vzor formulářů a tiskopisů je uložen na obecním úřadě.

13. Nejdůležitější předpisy:

·       Nejdůležitější používané předpisy:

o   ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

o   usnesení č. 2/1993 Sb., jímž se stala Listina základních práv a svobod součástí ústavního pořádku České republiky

o   zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

o   zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích

o   zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

o   zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích

o   vyhláška č. 326/2000 Sb., MV ČR týkající se označování ulic a číslování domů

o   zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

o   zákon č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů

o   zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

o   zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím

o   zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor

o   zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech

o   zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

o   zákon č. 218/2000 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky

o   zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

o   zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech

o   zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

o   zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

o   nař.vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

o   zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech

o   zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

o   zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků

o   zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti

o   zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

o   zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

o   zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

o   zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze

o   nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii

o   zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů

o   zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek

o   zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

o   nař. vlády ČR č. 358/2000 Sb., o odměnách členům obecních zastupitelstev

o   vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka řízení o přestupcích

 ·       Vydané právní předpisy

o   vyhlášky a nařízení

o   ostatní předpisy

o   vydané právní předpisy jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:

·       Výroční zprávy jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

15. Seznam organizací:

·       Obecní knihovna Všeradov, Všeradov 39.