Povinně zveřejňované informace o obci Všeradov dle zákona č. 106/1999 Sb.

Obec Všeradov

 __________________________________________________________________________________________________________________

 

Povinně zveřejňované informace o obci Všeradov dle §5 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“)

1.

Název

Obec Všeradov

2.

Důvod a způsob založení

Obec Všeradov (dále jen „obec“) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platné znění, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 89/2012 občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

3.

Organizační struktura

     Starosta obce - Ing. Jana Pilařová

     - Místostarosta obce - Mgr. Vladislav Pavlíček

     - Zastupitelstvo – 7 členů

-        Kontrolní výbor – 3 členové

-        Finanční výbor – 3 členové

     - Organizace

-        Obecní knihovna Všeradov

4.

Kontaktní spojení

Kontaktní údaje obce

4.1

 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad obec Všeradov

Všeradov č.p. 39

539 01 Hlinsko

4.2

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu/ podatelny

Obecní úřad obec Všeradov

Všeradov č.p. 39

539 01 Hlinsko

4.3

Úřední hodiny

Čtvrtek 18:00 hod - 19:00 hod. 

4.4

Telefonní čísla

Obecní úřad:

+420 468 000 248

Starosta: 

+420 602 353 713

Místostarosta: 

+420 725 337 835

Administrativa:

 Miluše Tlapáková

+420 604 457 012

4.5

Číslo faxu

Obec nemá fax

4.6

Adresa internetové stránky

http://www.obecvseradov.cz

4.7

Adresa e-podatelny

podatelna.vseradov@email.cz

4.8

Další elektronické adresy

Datová schránka

(ID schránky):

rpgtb53b

Starosta:

starosta.vseradov@email.cz

Místostarosta:

mistostarosta.vseradov@email.cz

 

5.

Případné platby lze poukázat

Hlavní BÚ

8555/2010 (vedený u Fio banka a.s.)

BÚ pro hospodářskou činnost

7333/2010 (vedený u Fio banka a.s.)

ČNB BÚ

94-11517531/0710

Hotovost

Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách.

6.

00271209

7.

DIČ

CZ00271209

8.

Dokumenty

 

8.1

Seznamy hlavních dokumentů

Dokumenty jsou k nahlédnutí na obecním úřadě

- Územní plán

- Rozpočtový výhled obce

- Program rozvoje obce

- Zpráva o přezkoumání hospodaření obce

- Usnesení zastupitelstva obce

- Úřední deska

8.2

Rozpočet

Rozpočet obce

Rozpočtové opatření

- Dokumenty jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v úřední hodiny.

- Dokumenty jsou k nahlédnutí na webových stránkách obce:

-        http://obecvseradov.cz/cz/rozpocty/rozpocty-obce

9.

Žádosti o informace

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu*:

- Kontaktní poštovní adresa (viz bod 4.1)

- Adresa e-podatelny (viz bod 4.7)

- Datová schránka (viz bod 4.8)

 *  za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podána elektronicky bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu

Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu, ve znění pozdějších předpisů.

Informace poskytují starosta a místostarosta (dále jen „oprávněné osoby“). Oprávněné osoby poskytují informace ústní, písemné a umožňují nahlížení do požadovaných spisů, týkající se jejich kompetencí.

Informace jsou ústní, umožnění nahlédnutí do spisů nebo písemné.

V podatelně úřadu je možno získat tiskopis „Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů“. Tuto žádost o poskytnutí informace zasílejte písemně na adresu Kontaktní poštovní adresy, prostřednictvím Adresy e-podatelny jako přílohu k e-mailu nebo prostřednictvím Adresy datové schránky formou přílohy.

Centrální evidenci těchto žádostí provádí starosta obce.

Písemné informace se vyřizují do 15 dnů od podání žádosti. V případě vyhledávání a sběru oddělených a odlišných informací, na základě konzultace s jinými povinnými subjekty může být termín prodloužen o 10 dnů.

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů od doručení odvolání, a to prostřednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, lze podat rozklad, rozhodnutí je přezkoumatelné soudem.

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na:

- Adresa úřadovny pro osobní návštěvu v úředních hodinách.

Písemné podněty je třeba adresovat na:

- Adresa podatelny (viz bod 4.2)

Elektronické podněty je třeba adresovat na:

- Adresa e-podatelny (viz bod 4.7)

- Datová schránka (viz bod 4.8)

Podání prostřednictvím podatelny, e-podatelny a datové schránky lze podat na vhodném nosiči dat, musí být použity běžné formáty datových zpráv a příloha (ve formátu: .doc, .xls, .rtf, .pdf, .txt, .html, .jpg, .gif nebo .tif).

Lze též po získání kvalifikovaných certifikátů od akreditovaných certifikační autority zaslat dokument s elektronickým podpisem.

Podmínkou pro zpracování podání je, že data popřípadě nosiče nesmí být poškozené a nesmí obsahovat viry.

Doplňující informace obsahuje Vyhláška č. 366/2001 Sb., Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, Nařízení vlády č. 304/2001 Sb.

11.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí obce, jako povinného subjektu dle InfZ, kterým obec odmítla poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 InfZ.

§ 16

Odvolání

(1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

(2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

(3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.

(4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

Na postup obce při vyřízení žádosti o informaci dle InfZ lze podat stížnost dle § 16a InfZ.

§ 16a

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,

a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,

b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

(3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,

b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

(4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

(5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

(6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

a) postup povinného subjektu potvrdí,

b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.

(7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,

b) výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo

c) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.

(8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

(9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.

(10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně. odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona. (10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.

 

Došlo-li rozhodnutím obecního úřadu a orgánů obce ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat za podmínek § 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění, žalobu k příslušnému obecnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR ústavní stížnost k ústavnímu soudu.

12.

Formuláře

Vzor formulářů a tiskopisů lze získat na obecním úřadě v úředních hodinách.

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

http://www.mashlinecko.cz/_katalog-socialni-sluzby/

14.

Předpisy

 

 

Nejdůležitější používané předpisy

- Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

- Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky.

- Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

- Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

- Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

- Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Úplné znění právních předpisů je dostupné na:

-        https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Vydané právní předpisy

Právní předpisy obce jsou dostupné na internetových stránkách obce.

-        http://www.obecvseradov.cz/cz/informace/obecne-zavazne-vyhlasky-a-ostatni-vyhlasky

Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách.

15.

Úhrady za poskytování informací

 

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec v této době nemá sazebník za poskytování informací.

16.

Licenční smlouvy

Obec v této době nemá žádné licenční smlouvy.

16.1

Vzory licenčních smluv

Obec nedisponuje vzory licenčních smluv.

16.2

Výhradní licence

Obec v této době nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy jsou k nahlédnutí:  

- Na obecním úřadě v úředních hodinách

- Na webových stránkách obce

-        http://www.obecvseradov.cz/cz/informace/informace-podle-zakona-c-106-1999-sb