Vidimace legalizace

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace)

1. Pojmenování (název) životní situace

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace)

2. Základní informace k životní situaci

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (dále jen " vidimovaná listina") se doslova shoduje s předloženou listinou.

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listiny neodpovídá.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apd.)

Vidimace a legalizace se provádí na žádost fyzické osoby (§ 6 odst. 3 a § 10 odst. 3 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů).

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Vidimace se neprovede (§ 9 zákona o ověřování):

 

je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,

 

je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,

 

 

je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologramem; to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,

 

je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj o tom, že listina, ze které je vidimovaná listina pořízena, obsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologram,

 

 

je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,

 

jsou-li v předložené listině, z níž je vidimovaná listina pořízena, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,

 

 

jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s předloženou listinou, z níž byla pořízena,

 

není-li z předložené listiny, z níž je vidimovaná listina pořízena, patrné, zda se jedná o:

 

 

prvopis,

 

již ověřenou vidimovanou listinu,

 

 

listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů,

 

opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo

 

 

stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

Legalizace se neprovede  (§ 10 odst. 4 a § 13 zákona o ověřování):

 

 

je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého,

 

jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,

 

 

je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, nebo

 

jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.

5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Je třeba navštívit některý z níže uvedených úřadů, příslušný k provedení vidimace a legalizace, a předložit ověřující osobě vidimovanou listinu nebo listinu, na níž má být legalizován podpis. O provedení vidimace a legalizace se provede záznam v ověřovací knize. Pokud úřad shledá, že nelze provést ověření, je povinen o tom na požádání písemně uvědomit dotčenou osobu a sdělit důvody, které k tomuto závěru vedly (§ 155 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

6. Na které instituci životní situaci řešit

Vidimaci a legalizaci provádí krajské úřady: obecní úřady obce s rozšířenou působností: obecní úřady, jejichž seznam stanoví  vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů: újezdní úřady; Česká pošta a Hospodářská komora České republiky.

7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žadatel o legalizaci předloží k prokázání své totožnosti platný (§ 18 zákona o ověřování):

 

občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,

 

průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince,

 

 

průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení mezinárodní ochrany,

 

průkaz povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl, nebo průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany, jde-li o osobu požívající doplňkové ochrany,

 

 

průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo

 

průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.

8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

9. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí 30 Kč.

Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí 30 Kč.

Správní poplatky stanovuje položka 4 a 5 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Je-li správní orgán požádán o ověření (vidimaci a legalizaci) a jsou-li splněny předpoklady k provedení požadovaného úkonu, správní orgán tento úkon bez dalšího provede (§ 155 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků (§ 10 odst. 5 zákona o ověřování).

Účast dvou svědků se k legalizaci nevyžaduje, má-li ten, kdo nemůže číst nebo psát, schopnost seznámit se s obsahem listiny s pomocí přístrojů nebo speciálních pomůcek nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou si zvolí, a je schopen vlastnoručně listinu podepsat (§ 10 odst. 6 zákona o ověřování).